Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας

 

Η Διοίκηση της εταιρείας “VIONOVA ΕΠΕ”, έχοντας ως γνώμονα την παραγωγή και συσκευασία βιομηχανικών Α’ υλών τροφίμων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας για τους πελάτες της, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα FSSCC 22000 & ISO 22000:2018.

 

Η εφαρμογή του παραπάνω Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων καλύπτει όλο το φάσμα λειτουργίας της επιχείρησης και εγγυάται:

 • την συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο όλων των σταδίων παραγωγής και διεργασιών που ξεκινούν από την προμήθεια των πρώτων υλών έως και την αποδέσμευση των τελικών προϊόντων

 • την εφαρμογή υψηλού επιπέδου Υγιεινής και Βιομηχανικής Πρακτικής

 • την εξάλειψη και τον εντοπισμό όλων των ελαττωματικών προϊόντων

 • τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της επιχείρησης μέσα από την διάθεση προϊόντων με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας,υγιεινής και ασφάλειας

 • την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευθύνης σε όλα τα μέλη της επιχείρησης και την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

 • την εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας για το προσωπικό, στα πλαίσια τηςεταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης του επιπέδου κουλτούρας σε θέματα ποιότητας & ασφάλειας

 • την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την Υγιεινή & Ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και τον έλεγχο ζητημάτων νοθείας τροφίμων.

Η Διοίκηση της εταιρείας “VIONOVA ΕΠΕ” δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, όπως και για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία αποδεικνύοντας τη συνεχή βελτίωση και προσήλωση στην ασφάλεια και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Διοίκηση του εργοστασίου  δεσμεύεται για την εξασφάλιση και παροχή όλων των απαραίτητων πόρων, καθώς και για την εγκατάσταση, τεκμηρίωση, παρακολούθηση και ανασκόπηση στόχων ποιότητας και ασφάλειας.

Όλα τα παραπάνω  ανασκοπούνται σε ετήσια βάση από τη Διοίκηση του εργοστασίου και αποτελούν δέσμευση της.

 

Quality and Safety Policy

Our company “VIONOVA LTD”, aiming in the production, processing and packing of high quality and safety industrial raw materials for food industry, has developed and implements a Quality & Food Safety Management System according to FSSCC 22000 & ISO 22000:2018.

 

The implementation of the Quality and Food Safety Management System covers the whole range our company’s operations and guarantees:

 • The continuous monitoring and control of all production stages, beginning from raw materials delivery to the end product release.

 • The implementation of high standards regarding GMP’s / GHP’s requirements.

 • The identification of non-conforming products and the elimination of the root causes.

 • The creation of strong relationships with our clients, through the release of products with the highest specifications of quality, safety and hygiene.

 • The development of environmental liability to all the members of our company and the proper application of the relevant environmental legislation.

 • The implementation of ethical trading code for the personnel, in the frame of corporate social responsibility, including the improvement of food safety culture.

 • The implementation of all relevant Food Safety legislation, regarding quality, safety and food fraud mitigation.

The Senior Management of “VIONOVA LTD” commits to the continual improvement of the applied Quality & Food Safety Management System, but also to comply with relevant food safety and hygiene aspects, aiming to satisfy clients’ demands and fulfil all relevant legislation requirements. 

For the achievement of issues explained above, the senior management commits to provide all required sources, but also to monitor the management system through setting and measuring quality and safety objectives.

All above are being reviewed annually by the Senior Management of the company.

1/4